Felhasználási feltételek

1. Tartalom

1.a Jelen dokumentumban feltüntetett feltételek (Felhasználási feltételek) a hirflow.hu domain név alatt üzemeltetett Hírflow híraggregátor szolgáltatást (Szolgáltatás) igénybe vevők (Felhasználó vagy Felhasználók) általi használatának feltételeit tartalmazza. Az oldal üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója a Newsflow Korlátolt Felelősségű Társaság (1173, Bp. Új utca 12., a továbbiakban: Szolgáltató).

1.b A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók kifejezetten elfogadják a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletesen bemutatott feltételeit. A Szolgáltató jogosult bármikor a jelen dokumentumban részletezett feltételek egyoldalú módosítására. Ilyen módosítás esetén Szolgáltató a hirflow.hu/felhasznalasifeltetelek oldalon rövid felhívással tájékoztatja Felhasználókat. Az ily módon közzétett módosítást a Felhasználók a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják.

2. Szolgáltatás bemutatása, legfontosabb jellemzői, változtatás a Szolgáltatásban

2.a A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók (a továbbiakban: Tartalomszolgáltató) által közétett anyagok (a továbbiakban: Tartalom) közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A hozzáférhetővé tett Tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a Tartalomszolgáltató tartozik felelősséggel. Amennyiben a hozzáférhetővé tett Tartalom vonatkozásában harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Tartalomszolgáltató felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért.

2.b A Szolgáltatás fő célja Magyarország és a világ legfontosabb eseményeiről széleskörű, objektív és aktuális tájékoztatás nyújtása a Felhasználók részére egy kényelmes, jól átlátható felületen. Az átláthatósághoz és kényelmes böngészhetőséghez hozzájárul a weboldal kategóriák szerinti elrendezése.

2.c Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, bármilyen időpontban, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megváltoztassa a Szolgáltatás működését, tartalmát és megjelenését, az oldalon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy automatikusan működő algoritmus segítségével a hírek címeit rövidítheti.

2.d Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

2.e. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Felhasználók részére ingyenes. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos bevétele kizárólag a hirflow.hu oldalon – külön megállapodás alapján - elhelyezett reklámokból származik. A Szolgáltató a hirflow.hu oldalon elhelyezett reklámok tartalmáért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért nem tartozik felelősséggel.

3. Regisztráció, regisztrációval elérhető szolgáltatások, regisztráció megszűnése

3.a Az oldalra két módon lehet regisztrálni: Facebook, vagy E-mail regisztrációval.

Facebook regisztráció esetében a “Bejelentkezek Facebook fiókommal” gombra kattintás után a Felhasználót a Facebook bejelentkezési felüleletére irányítja Szolgáltató. A Facebook oldalán történő bejelentkezés elvégzésével Felhasználó Facebook fiókjával történő bejelentkezése a Hírflow oldalra aktiválódik. Facebook Szolgáltató részére visszaigazolja, hogy Felhasználó sikeresen bejelentkezett az oldalra.

Az E-mail regisztráció esetében a regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs adatlapjának valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím és jelszó megadása, illetve életkor és nem megadása opcionálisan). A regisztrációs adatlap kitöltését és beküldését követően a Felhasználó regisztrációja automatikusan aktiválódik. Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltatótól visszaigazolást kap a regisztráció megtörténtéről.

3.b Az oldalon a regisztrált felhasználók részére elérhető az ún. “Később visszatérek rá” funkció, melynek keretében Felhasználók a cikkek címe mellett jobbra elhelyezett csillagot bejelölve elmenthetik az adott cikk linkjét későbbi felhasználásra. Az ily módon elmentett cikkeket a fenti kategóriasorban levő csillag ikonra klikkelve érhetik el a Felhasználók. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található (lásd 2.d pont), és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően eljárva az információ eltávolításra kerül, úgy a vonatkozó információ a Felhasználók saját “Read it later” oldaláról is eltávolításra kerül.

Az oldalon Felhasználók részére elérhető a “Megosztás” funkció, melyet a cikkek címétől jobbra fent, a csillag ikon melletti megosztás ikonra kattintva tudnak aktiválni. A megosztás funkció keretében Felhasználók a cikket megoszthatják a Facebookon.

3.c. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a következő esetekben:

-A Szolgáltató megszünteti a Szolgáltatást;

-A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját;

-A Felhasználó önkéntesen törli a regisztrációját.

3.d. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek.

3.e. A Szolgáltató – a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten ekként rögzített okokból történő megszüntetési jogán túlmenően is – bármely regisztrált Felhasználó regisztrációját törölheti a nyilvántartásából, azaz a Felhasználóval létrejött információs szolgáltatási jogviszonyt egyoldalúan megszüntetheti, amennyiben a regisztrált Felhasználó bizonyíthatóan a hirflow.hu oldalt támadó, ártó tevékenységet folytat, illetőleg amennyiben megszegi a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit. A Társaság a többi Felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben

4. Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

4.a. Olyan megoldás vagy rendszer használata tilos, amely a Szolgáltatás jelen Felhasználási feltételekben nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges eszközök, szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti. Ugyancsak tilos olyan megoldás, vagy rendszer használata, amely veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

4.b. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltatót illetik meg a szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok. Ezen jogok a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatának megfelelően történő olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, illetve a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.c A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

4.d. A Szolgáltató az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

-a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

-a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

-más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból;

-a hirflow. hu honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

-felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

-olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg harmadik személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

-vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy továbbítása;

-olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

5. Felelősségi kérdések

5.a Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás (beleértve a Szolgáltatás keretében elérhető összes tartalmat és a Szolgáltaás üzemeltetése során használt szoftvert) megbízhatóságáért, hiba nélküli működéséért, pontosságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

5.b. Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során megadott adatok hiányosságaiért és a hibásan megadott adatokból adódó következményekért.

5.c. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználók a hirflow.hu/forrasok oldalon tekinthetik meg. Az ezen tartalomszolgáltatóktól átvett címek, képek és hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi, így Szolgáltató ezen tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.

5.d A híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele egy a Szolgáltató által definiált algoritmus eredményeként, automatikusan, a Szolgáltató közvetlen beavatkozása nélkül történik. A Hírflow oldalán megjelenő hírek, beleértve azok címét, hozzá tartozó képeit és teljes tartalmát, automatizmus segítségével kialakított, az oldalon megjelenő sorrendje nem tükrözi a Szolgáltató véleményét. Az automatizmus sajátosságaiból adódóan, a tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.e A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért és jogsérelmért, illetve egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.f. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5.g. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

6. Adatkezelés

6.a. A Szolgáltató, illetőleg a hirflow.hu külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg elfogad és tudomásul.


 Budapest, 2016. február 5.